Aktuality

Strašáci na školní zahradě
V pátek 24. 9. 2021, od 19.00 – 20.00 hod. / pokud nebude pršet/ se na školní zahradě bude konat
 STRAŠÁKOVÁ STEZKA ODVAHY
  • Rozsvítíme strašáky z dýní vyrobené ve školní družině
  • Ohřejeme se u táboráku /můžete si přinést špekáčky na opékání/
  • Odvážlivci si projdou stezku odvahy / baterku s sebou/
  Zveme všechny děti – už se na vás těšíme!!!!        
                                                        za ŠD Zimmermannová                                                                                                                   
                            
__________________________________________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY  PŘI ZŠ KŘEPICE 2021
2. KOLO

 
1. Melicharová Lucie                                    Křepice č. p. 143
2. Nádeníček Tomáš                                     Křepice č. p, 415
 
 Zvoleným kandidátům gratulujeme a těšíme se na úspěšnou spolupráci:) 

 
 
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ KŘEPICE 2021
(volby proběhnou dne 15. 9. 2021 po třídních schůzkách)


Seznam uchazečů o členství ve školské radě
(řazeno podle abecedy)
 
1. Byrnychová Kamila                                  Křepice č.p. 209 
2. Melicharová Lucie                                    Křepice č.p. 143 
3. Nádeníček Tomáš                                     Křepice č.p. 415 
4. Nádeníčková Žaneta                                Křepice č.p. 415 
5. Pařízková Cardová Kateřina                   Křepice č.p. 187
6.. Vahalová Pavla                                         Křepice č.p. 432
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k zahájení školního roku 2021/2022
 
Ředitelství ZŠ Křepice oznamuje, že nový školní rok bude zahájen pro žáky     2. – 5. ročníku ve středu 1. září 2021 od 8.00 hodin v jednotlivých třídách. Vzhledem k povinnosti testování žáků na nemoc covid-19 proběhne v kmenových třídách nejprve testování. Po té si užijí hravou třídnickou hodinu a obdrží první organizační informace. První den si žáci přinesou přezůvky, psací potřeby, sešit na poznámky.
Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku bude rovněž ve středu 1. září 2021 od 8.00 hodin v učebně 1. ročníku (1. patro, vpravo od schodiště). Rodičům žáků 1. třídy umožníme společné zahájení školního roku se svými dětmi za dodržení platných hygienických opatření (respirátor). Testování žáků pak proběhne 2. září v kmenové třídě (možná asistence rodičů).
Předpokládaný konec zahájení školního roku pro všechny třídy bude v cca 9.45 hodin. Tento den nebude pro žáky ZŠ v provozu školní družina ani školní jídelna. Jejich pravidelný provoz pro žáky začne od 2. září 2021.

Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021ranní družinou od 6.45 a odpoledne po výuce do 16.30 hodin. Před umístěním dítěte do ŠD je nutné dítě k docházce přihlásit prostřednictvím zápisního lístku, který je k dispozici u vychovatelky ŠD nebo na školním webu.
Vyučování v prvním školním týdnu bude realizováno podle rozvrhu hodin takto:
 
  St 1.9. Čt 2. 9. Pá 3. 9. od Po 6. 9.
1.ročník Slavnostní zahájení 2 hodiny 3 hodiny  
 
Všechny třídy dle rozvrhu.
2.ročník 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny
3.ročník 2 hodiny 4 hodiny 4 hodiny
4.ročník 2 hodiny 4 hodiny 4 hodiny
5.ročník 2 hodiny 4 hodiny 4 hodiny
 
                                                          
Plavecký výcvik začne 7. 9. 2021 pro žáky 2., 3., 4., tříd v plavecké škole Hustopeče. Bližší informace upřesní třídní učitelky před začátkem kurzu.
 
Další testování žáků proběhne 6. a 9. září 2021.
Nemusí se testovat žáci, kteří:
Budou mít potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.
Budou mít potvrzení o negativním PCR testu ne starším 7 dnů.
Budou mít potvrzení o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin.
Budou mít potvrzení o očkování a mají alespoň 14 dnů po druhé očkovací dávce.
 
K seznámení rodičovské veřejnosti s hygienickými podmínkami provozu škol ve školním roce 2021-22 vzhledem ke COVID - 19 slouží manuál MŠMT: Manuál k provozu škol a testování
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-a-testovani-v-novem-skolnim-roce
Pravidla pro návrat žáků ze zahraničí: MŠMT - Režim návratu ze zahraničí - šk. rok 2021/2022
https://www.msmt.cz/informace-k-pro-skoly-k-rezimu-navratu-ze-zahranici-od-9-7

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, vyhlašuji z důvodu zahájení přípravy na stavební práce
a opravy vnitřních prostor ZŠ ředitelské volno na dny 28.6. – 30.6. 2021.

Tímto bude přerušena i činnost školní družiny a výdejny.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.
Školní rok 2020/2021 bude ukončen ke dni 25.6.2021 předáním vysvědčení.
Děkujeme za pochopení.

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Ředitelka Základní školy Křepice, okres Břeclav, příspěvkové organizace rozhodla podle
ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.  o přijetí
uchazečů uvedených pod následujícím registračním číslem: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Vážení rodiče, sledujte prosím Edookit, zasíláme tam informace k obnovení prezenční výuky.

Základní informace k organizaci zápisu do 1. ročníku:

Vážení rodiče,
blíží se termín zápisu do první třídy. Bohužel ani letos neproběhne tradičně, jak jsme byli dříve zvyklí. Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis probíhat distančně, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Pokud na konci školního roku bude příznivá situace, pozveme přijaté děti a jejich rodiče na společné setkání v prostorách školy.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Příjem žádostí o přijetí do ZŠ bude probíhat v termínu 6. - 16. dubna 2021.
K zápisu je nutné dodat: přihlášku do ZŠ + zápisní list + kopii rodného listu dítěte
Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo.
Žádosti mohou zákonní zástupci doručit do školy následujícími způsoby:
 

  • do poštovní schránky před školou
  • do datové schránky -  číslo DS: 4z9mnwp
  • poštou
     

Dokumenty k  zápisu: Zápisní lístek, Žádost o přijetí do ZŠ a Žádost o odklad školní docházky naleznete v sekci Dokumenty ke stažení
V případě, že budete podávat žádost o odklad školní docházky, je nutné do školy v termínu zápisu doručit Žádost o odklad  (kterou naleznete na webových stránkách  ZŠ v sekci Dokumenty ke stažení) a nejpozději do 31. 5. doporučení z PPP a od odborného lékaře (stačí od dětského lékaře).
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude dne 26.4. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu ZŠ a na nástěnkách v MŠ a ZŠ.
 


Vážení rodiče,
od 1. 3. bude celá ZŠ Křepice uzavřena a výuka bude probíhat distančním způsobem.
V současné chvíli řešíme rozvrh online výuky. Potřebné informace vám zašlou třídní učitelky během neděle.
Vzhledem k uzavření školky nebude fungovat vydávání obědů.

Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 

Děkujeme za pochopení.

 

Roušky a provoz školy od 1. 3.

Vážení rodiče,
posílám citaci nařízení z MŠMT k povinnosti nošení roušek/respirátorů, které vychází z nařízení Ministerstva zdravotnictví:

"1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech
vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. "    

Po případném návratu do školy po jarních prázdninách je tedy potřeba, aby měli žáci jednorázové roušky nebo nanoroušky. Děkujeme za spolupráci při dodržování tohoto nařízení.

 

Co se týká návratu žáků do školy po jarních prázdninách, v současné chvíli čekáme na oficiální vyjádření vlády. Hned, jak informace obdržíme, budeme vás neprodleně informovat.

 
Obec Křepice vyhlašuje konkurz na místo ředitele Základní školy Křepice
Předpokládaný nástup 1.7.2021.  
Uzávěrka přihlášek: 22.3.2021 do 14 hodin  
Celý text vyhlášení najdete na úřední desce Obecního úřadu Křepice www.krepice.cz úřad/úřední  deska  
Možnost přidělení obecního bytu 1+1.  
Kontakt 724 187 319, starosta@krepice.cz 


Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

koronavirus-vykricnik
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezen&iacu

Dokumenty
Dokumenty ke stažení