Aktuality

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, vyhlašuji z důvodu zahájení přípravy na stavební práce
a opravy vnitřních prostor ZŠ ředitelské volno na dny 28.6. – 30.6. 2021.

Tímto bude přerušena i činnost školní družiny a výdejny.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.
Školní rok 2020/2021 bude ukončen ke dni 25.6.2021 předáním vysvědčení.
Děkujeme za pochopení.

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Ředitelka Základní školy Křepice, okres Břeclav, příspěvkové organizace rozhodla podle
ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.  o přijetí
uchazečů uvedených pod následujícím registračním číslem: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Vážení rodiče, sledujte prosím Edookit, zasíláme tam informace k obnovení prezenční výuky.

Základní informace k organizaci zápisu do 1. ročníku:

Vážení rodiče,
blíží se termín zápisu do první třídy. Bohužel ani letos neproběhne tradičně, jak jsme byli dříve zvyklí. Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis probíhat distančně, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Pokud na konci školního roku bude příznivá situace, pozveme přijaté děti a jejich rodiče na společné setkání v prostorách školy.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Příjem žádostí o přijetí do ZŠ bude probíhat v termínu 6. - 16. dubna 2021.
K zápisu je nutné dodat: přihlášku do ZŠ + zápisní list + kopii rodného listu dítěte
Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo.
Žádosti mohou zákonní zástupci doručit do školy následujícími způsoby:
 

 • do poštovní schránky před školou
 • do datové schránky -  číslo DS: 4z9mnwp
 • poštou
   

Dokumenty k  zápisu: Zápisní lístek, Žádost o přijetí do ZŠ a Žádost o odklad školní docházky naleznete v sekci Dokumenty ke stažení
V případě, že budete podávat žádost o odklad školní docházky, je nutné do školy v termínu zápisu doručit Žádost o odklad  (kterou naleznete na webových stránkách  ZŠ v sekci Dokumenty ke stažení) a nejpozději do 31. 5. doporučení z PPP a od odborného lékaře (stačí od dětského lékaře).
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude dne 26.4. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu ZŠ a na nástěnkách v MŠ a ZŠ.
 


Vážení rodiče,
od 1. 3. bude celá ZŠ Křepice uzavřena a výuka bude probíhat distančním způsobem.
V současné chvíli řešíme rozvrh online výuky. Potřebné informace vám zašlou třídní učitelky během neděle.
Vzhledem k uzavření školky nebude fungovat vydávání obědů.

Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 

Děkujeme za pochopení.

 

Roušky a provoz školy od 1. 3.

Vážení rodiče,
posílám citaci nařízení z MŠMT k povinnosti nošení roušek/respirátorů, které vychází z nařízení Ministerstva zdravotnictví:

"1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech
vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. "    

Po případném návratu do školy po jarních prázdninách je tedy potřeba, aby měli žáci jednorázové roušky nebo nanoroušky. Děkujeme za spolupráci při dodržování tohoto nařízení.

 

Co se týká návratu žáků do školy po jarních prázdninách, v současné chvíli čekáme na oficiální vyjádření vlády. Hned, jak informace obdržíme, budeme vás neprodleně informovat.

 
Obec Křepice vyhlašuje konkurz na místo ředitele Základní školy Křepice
Předpokládaný nástup 1.7.2021.  
Uzávěrka přihlášek: 22.3.2021 do 14 hodin  
Celý text vyhlášení najdete na úřední desce Obecního úřadu Křepice www.krepice.cz úřad/úřední  deska  
Možnost přidělení obecního bytu 1+1.  
Kontakt 724 187 319, starosta@krepice.cz 


Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

koronavirus-vykricnik
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,


Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021 bylo prozatím prodlouženo plošné uzavření škol do 14. února 2021. Rodiče a jiné pečující osoby nadále mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Výjimka se týká dnů školních prázdnin.

Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodlužuje také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 14. února 2021. I nadále však platí výjimky například pro prvňáčky a druháky.

Do daného období opět zasahují školní prázdniny, a to pololetní prázdniny (29. ledna 2021) a také období jarních prázdnin (1. 2. – 5. 2. a 8. 2. – 12. 2. 2021). Za dny školních prázdnin nenáleží nárok na ošetřovné. Rodič tedy nevykazuje dny školních prázdnin jako dny péče o dítě, za které uplatňuje nárok na ošetřovné v rámci daného měsíce.

Vzhledem k tomu, že jde o prodloužení uzavření škol, jedná se tak nadále o jeden případ potřeby péče o dítě, trvající od 21. 12. 2020, kdy nadále plyne podpůrčí doba pro výplatu krizového ošetřovného za podmínek stanovených zákonem č. 438/2020 Sb.

Rodiče proto po skončení měsíce ledna standardním způsobem vyplní „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ a předají ho zaměstnavateli. Nebudou generovat nové číslo žádosti, použijí číslo z předešlé žádosti (za prosinec).

Pokud rodiče ošetřovné za měsíc prosinec nečerpali (tj. negenerovali žádost) a poprvé žádají až za měsíc leden, vygenerují si žádost za měsíc leden včetně čísla žádosti. V žádosti o ošetřovné v části A uvedou, že školské zařízení je uzavřeno od 21. 12. a následně vyplní dny, kdy pečovali o dítě za měsíc leden. Jedná se standardně o případ trvající od 21. 12. 2020, ale jestliže nebylo v prosinci vůbec ošetřovné čerpáno, za měsíc prosinec není třeba samostatnou žádost vyplňovat.

Pokud by současné prodloužení uzavření škol již v únoru dále nepokračovalo, budou rodiče v žádosti o ošetřovné v části A „Prohlášení o uzavření zařízení (školy), které dítě navštěvuje“ uvádět údaj o uzavření zařízení do 14. února 2021.

Upozorňujeme však, že datum 14. února 2021 nemusí být konečným datem pro uzavření škol a termín uzavření se může prodloužit.

 Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné. Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude pokračovat uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky. Jedná se tedy o pokračování potřeby péče o dítě z téhož důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. Prozatím je omezení účinné do 10. 1. 2021, s tím, že se však netýká mj. žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy tedy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě.
Od 23. 12. 2020 mají všechny děti školní prázdniny, a za dny prázdnin se ošetřovné nevyplácí, jak již rodiče vědí z předešlých měsíců. Rodiče prvňáčků a druháků tedy vyplní Žádost o ošetřovné za měsíc prosinec a předají ji zaměstnavateli. Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ uvede rozpis směn za období od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 včetně a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání.
Rozhodné období pro výpočet dávky bude zpětně do konce listopadu 2020.
Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po novém roce nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále od 4. 1. 2021. Stejně jako v předchozích případech uzavření škol použije zaměstnanec tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Od 4.1. 2021 bude zahájena prezenční výuka pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.
Žáci vyšších ročníků se budou vzdělávat distančně. 
Rozvrhy a bližší informace obdrží žáci a rodiče v Edookitu.
 Další informace:

 • Zájemci o zapůjčení tabletu pro účely distanční výuky mohou
  kontaktovat formou zprávy v Edookitu ředitelku školy
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • Dle možností může škola zařadit během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu
 • Žáci a zaměstnanci ZŠ (i osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Každý žák bude mít v sáčku nebo v krabičce 2 náhradní roušky (pokud chodí do družiny, tak bude mít 3 čisté roušky na den) a sáček na použité roušky.
 • Vydávání obědů a odchod ze školy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu jednotlivých skupin.
 • Obědy pro žáky 4. -5. ročníku se budou od 4.1. vydávat ve škole od 11,15 do 11,45 hodin
  K odběru obědů je nutné se přihlásit paní Pokorné č: 739 021 574
 • Provoz ŠD: Školní družina bude rozdělena na dvě oddělení (zvlášť pro prvňáky a zvlášť pro žáky ze spojené třídy), aby nedocházelo k míchání žáků. Provoz družiny ve dvou odděleních jsme schopni zajistit v tuto chvíli díky omezeném provozu školy. Provozní doba ŠD je do 15:30.

Ošetřovné

Na základě usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se opětovně uzavřou školy, a to v období od 21. 12. do 23. 12. 2020. Tato skutečnost představuje pro rodiče a jiné osoby, které mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, vznik nové potřeby péče, a tedy vznik nároku na ošetřovné, pokud namísto zaměstnání budou doma pečovat o dítě.

Změna organizace školního roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny. Naposledy tedy půjdou žáci v tomto kalendářním roce do školy v pátek 18. prosince. Ve volných dnech není distanční výuka a ani se neposkytuje školní stravování.


Informace k provozu školy od 30. 11.

Učit se bude  podle rozvrhu ze září, ale vzhledem k tomu, že je zakázán zpěv a sportovní činnost, může třídní učitelka podle potřeb v předmětech HV a TV zařazovat i jiné učivo.
Vstup do budovy školy bude pro všechny žáky od 7,40 hodin.

K zajištění hygieny a komfortu bude potřeba, aby každý žák měl na vyučování alespoň 2 čisté roušky, aby si je v průběhu dopoledne mohl vyměnit. K tomu je potřeba mít sáček, do kterého může použitou roušku odložit.

Ministerstvo ve svém nařízení k provozu školy klade velký důraz na pravidelné větrání tříd - o každé přestávce a i během hodiny. Z toho důvodu budou žáci chodit do tříd v bundách, které si nechají na židlích a oblečou si je během větrání, aby jim nebyla zima.

Při vydávání obědů zajistíme, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd malou úpravou ukončení posledních vyučovacích hodin. Konkrétní informace obdržíte od třídních učitelek.

Školní družina: od 7. 12. dochází ke změně v rozdělení žáků do oddělení: (dle nařízení z MŠMT můžeme v oddělení ŠD spojit 2 neměnné třídy)

1., 2. a 3. ročník budou v prvním oddělení (vych. D. Zimmermannová), provozní doba každý den do 16h.

4. a 5. ročník budou ve druhém oddělení (vych. D. Relichová, J. Tihlaříková). Z důvodu velmi malého zájmu o družinu bude v omezeném provozu:
po do 15h
út --- (bez družiny, obě třídy mají delší vyučování)
stř, čt do 15h
pá do 14h.
 


Informace k provozu školy od 18. 11.

Od 18.11. 2020 bude zahájena prezenční výuka pro žáky 1. – 3. ročníku
Žáci vyšších ročníků pokračují v distančním vzdělávání.
 
Vstup do budovy:  žáci 2. – 3. ročníku od 7,40 – 7,50 hodin, vyučování začíná v 8,00 hodin
                                 žáci 1. ročníku         od 7,50 – 8,00 hodin, vyučování začíná v 8,10 hodin
 
Rozvrhy zašlou rodičům třídní učitelky
 
Další informace:

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • Dle možností může škola zařadit během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu
 • Žáci a zaměstnanci ZŠ (i osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Každý žák bude mít v sáčku nebo v krabičce 2 náhradní roušky (pokud chodí do družiny, tak bude mít 3 čisté roušky na den) a sáček na použité roušky.
 • Vydávání obědů a odchod ze školy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu jednotlivých skupin.
 • Obědy pro žáky 4. -5. ročníku se budou od 18.11. vydávat ve škole od 11,15 do 11,45 hodin
 • Provoz ŠD: Školní družina bude rozdělena na dvě oddělení (zvlášť pro prvňáky a zvlášť pro žáky ze spojené třídy), aby nedocházelo k míchání žáků. Provoz družiny ve dvou odděleních jsme schopni zajistit v tuto chvíli díky omezeném provozu školy.
   


Pokračování distančního vzdělávání i po 2. listopadu 2020

Ve všech ročnících bude výuka nadále probíhat distančním způsobem. V případě přijatých dalších opatření budeme stávající informace aktualizovat.
 
Platba za ŠD za měsíc říjen byla snížena na částku 25 Kč.
Přeplatky se převedou do dalšího měsíce.Krizové ošetřovné

nejnovější informace z ŠCCZ naleznete v dokumentech ke stažení- (akt. 27. 10.)
 


 

Krizové ošetřovné v otázkách a odpovědích (aktualizováno 27. 10.)

1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy?

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:
·         dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
·         nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
·         osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
·         děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

2. Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

3. Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?

Ošetřovné pro OSVČ bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého. Více informací ZDE

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné?

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

5. Jaký formulář musím vyplnit?

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

7. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno?

Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší.

8. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

9. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.

10. Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10.? Do vyhlášených prázdnin zasahuje státní svátek. Má rodič ukončit ošetřovné a pak na navázat?

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:
26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend
Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
·         dítě mladší 10 let,
·         nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
·         osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
·         děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.


V dokumentech naleznete Tiskovou zprávu z MPSV týkající se postupu u ošetřovného.
UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020
ZŠ Křepice bude od středy 14. 10. uzavřena. Do školy žáci půjdou 2. 11. (podle posledních informací).
V době od 14. do 23. 10. bude probíhat výuka distančně. Týden 26. - 30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny, výuka probíhat nebude.
Pro více informací prosím sledujte Edookit!


Plán akcí říjen

- 23. října matematická soutěž Klokan
- 26. října - 1. listopadu podzimní prázdniny 


Plán akcí září

 • 2. září - zahájení školního roku, divadelní představení (manadlo.cz)

 • 3. 9. Den bez úrazu

 • 4. 9. Exkurze v Zoo Brno

 • 9. 9. Zahájení plavání

 • 10.9. Veletrh zájmových aktivit odjezd cca 9 od obchodu, příjezd cca v 10:30 k obchodu, vyučování bude pokračovat podle rozvrhu

 • 17. 9. Zahájení náboženství (4.+5. p Eliáš, 1.,2 pan farář)

 • 17.9. třídní schůzky

 • Etické dílny: 17. 9. Jak překonat starosti ve škole (4. a 5.)

                                         24. 9. Buďme kamarádi (1, 2, 3)


Informace ke školnímu roku 2020/2021

Obec získala dotaci na rozsáhlou opravu školy, jejíž součástí je zajištění budovy proti praskání, nátěr střechy a fasáda. Práce byly zahájeny v nejbližším možném termínu, tak, aby po zahájení školního roku nenarušovaly výuku. Návaznost prací řídí stavbyvedoucí, bezpečnost kontroluje pracovník BOZP pan Ivo Brychta. Ukončení je naplánováno na listopad 2020.

 1. Asi do poloviny září budou děti vstupovat do budovy školy zadním vchodem. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby děti z horní části obce přešly silnici u samoobsluhy a přicházely ke škole po chodníku k zadnímu vchodu.

 2. Zahájení školního roku bude ve středu 2. 9. 2020 v 8 hodin v kulturním sále OÚ

 3. 3. 9. den bez úrazu, 4. 9. návštěva ZOO Brno – exkurze

 4. ŠD bude v provozu od 3. 9. Z kapacitních důvodů nemůžeme zajistit ŠD pro každý ročník zvlášť, bude tedy pouze jedno oddělení pro všechny přihlášené žáky.

 5. Obědy se budou vydávat až od pondělí 7. 9. 2020

 6. Ve školním roce 2020/2021 přecházíme na elektronické žákovské knížky v systému EDOOKIT.
  Podrobnější informace obdrží děti na začátku školního roku.

 


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka ZŠ Křepice vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na úterý  1.9. 2020 ředitelské volno. 
Důvodem jsou stavební práce na rekonstrukci budovy školy. Školní rok bude zahájen ve středu 2. září v sále obecního úřadu. Na 3. a 4. září připravíme pro děti program mimo budovu školy.
Bližší informace budou zveřejněny ve druhé polovině srpna.


Dokumenty
Dokumenty ke stažení