Projekty


Školní rok 2016/2017

e-Twinningový projekt: Our best festivals in a calendar/Naše nejlepší svátky v kalendáři
Naši prvňáčci se zapojili ve školním roce 2016/2017 do celoročního e-Twinningového projektu s názvem:
 „Our best festivals in a calendar/ Naše nejlepší svátky v kalendáři“.
Spolupracují s dětmi z dalších jedenácti evropských škol, se kterými  budou společně tvořit a skládat nástěnný kalendář.
Každá škola  může jakoukoli výtvarnou technikou zpracovat jednu stranu  kalendáře – jeden měsíc.
Představí významný svátek, který jejich  země slaví. Následně si vytvořená díla vzájemně pošlou a tak získá
 každá zapojená třída originální evropský kalendář.
Prvňáčci si zvolili měsíc září, aby okolním zemím představili svátek  „Den české státnosti“, který se slaví 28. září na svátek sv. Václava, patrona naší země.
Cílem je, aby si děti vzájemně představily významné svátky napříč Evropou. Žáci tímto způsobem poznají kamarády
 z jiných zemí a mohou také porovnat kultury blízkých národů.  Jejich práci můžete průběžně sami sledovat.
 

https://twinspace.etwinning.net/27241/homeŠkolní rok 2015/2016
 

MŠMT podpořilo náš projekt „Etickou výchovou ke vzájemné
důvěře a spolupráci“
v rozvojovém programu Podpora implementace
Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Hlavním cílem projektu je vychovat pomocí zážitkové pedagogiky
osobnost sociálně pozitivního člověka, s dobrým charakterem a docílit
zkvalitnění mezilidských vztahů, zlepšení sociálního klimatu ve
třídách i ve škole s následným dopadem na společnost. Žáci mohou
prožít, že přátelství, spolupráce, důvěra, poctivost, odpuštění a jiné
lidské hodnoty mají v dnešním světě stále svůj význam. S jednotlivými
tématy etické výchovy se budou seznamovat v rámci projektových týdnů.
V rámci inovace školního vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“
budou témata etické výchovy začleněna do všech vzdělávacích oblastí.
Působení na žáky bude pak systematičtější.
Aby učitelé naší školy byli připraveni pracovat s aktivitami etické výchovy
ve svých hodinách, budou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proškoleni.

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat:
- proškolení celého pedagogického sboru v oblasti Etické výchovy
v rozsahu 5x4 hod.: „Spolupráce pedagoga s rodiči“, „Práce s odměnami a tresty
ve škole“, „Emoce a škola“, „motivace žáků“, „Prosociálnost a sebeúcta“
- vzdělávání 1 pedagoga v rozsahu 40 hod. – „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“
- inovace ŠVP ZV „Zvesela do školy i ze školy“ (začlenění témat etické výchovy do
všech vzdělávacích oblastí), inovace koncepce a cílů školy a inovace Minimální preventivní strategie
- realizace projektů etické výchovy v každé třídě
- realizace preventivních a zážitkových projektů zaměřených na prosociální chování
- dokumentace a prezentace výstupů z projektu na webu školy
- vybavení ZŠ učebními pomůckami a odbornou literaturou s aspekty etické výchovy

Etická výchova představuje pro naši školu účinný nástroj primární prevence sociálně
nežádoucích jevů, protože pokud si dítě osvojí prosociální postoje a chování,
s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka.
Jedná se o projekt, který má dlouhodobý přesah.
 

V rámci projektu Etickou výchovou ke vzájemné důvěře a spolupráci
proběhlo již několik zážitkových a preventivních programů. 
Pro žáky  1. třídy byla připravena etická dílna Buďme kamarádi
  a žáci ze 3. – 5. třídy si užili program Tajemství husích stop.
Všem se moc líbil koncert „Zdraví máme jenom jedno“,
kde děti dostaly dostatek informací, aby se vyhnuli rizikovému chování
(např. experimentování s kouřením, alkoholem či léky).
V týdnu od 30. 5.  do 3. 6. 2016 probíhal ve škole první z projektových týdnů
a to na téma : „Komunikace a mezilidské vztahy“.  Žáci si připomněli
pravidla slušného chování, uvědomili si význam pozdravu, kouzelných slovíček,
pozorného naslouchání, vyzkoušeli si, jaké to je, když někdo nemluví pravdu,
poznali nebezpečí zprostředkované informace jako možného vzniku pomluvy.
Na závěr týdne dokázali sami stanovit pravidla pro kvalitní komunikaci.

viz. Fotogalerie
 


e-Twinningový projekt: „Pieseň spája ľudí“
Druháčci se ve školním roce 2015/2016 zapojili do celoročního e-Twinningového projektu s názvem „Pieseň spája  ľudí“.  Spolupracují s prvňáčky ze slovenské  školy v Lučenci.  Cílem je naučit se každý měsíc novou písničku a poté ji zajímavým způsobem prezentovat, např. s doprovodem rytmických hudebních nástrojů nebo ji ztvární tanečně.  Díky tomuto projektu žáci poznávají cizí jazyk a uvědomují si podobnosti a příbuznost slovenštiny a češtiny.  Vždy reagují na píseň spolupracující školy – např. nakreslí obrázky, o čem je píseň, doplní slova písně či přezpívají ve svém jazyce. Mimo jiné žáci poznávají kamarády z jiné země a porovnávají kulturu dvou blízkých národů. Projekt je pro nás velkým přínosem.Výsledky jejich celoročního snažení můžete posoudit sami.
• https://twinspace.etwinning.net/14917/homeŠkolní rok 2014/2015
Nově škola zapojena do projektů:
1) Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu, reg. č.CZ.1.07/1.3.00/51.0011
     realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
     číslo a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol
     a školských zařízení, (IPo - Oblast 1.3., výzva 51)
2) " S Evou a Edou zdravě a bezpečně", Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/53.0003
      Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu
      u dětí základních škol   a poskytování první pomoci.

      Škola získá praconí listy zaměřené na zdravý životní styl a na bezpečnost 
      silničního provozu.
      Dále škola obdrží: DVD pro bezpečnost silničního provozu, pin-pongový stůl,
      basketbalový koš a míč, koloběžky pro praktickou výuku dopravní výchovy,
      in - line brusle pro praktickou výuku bezpečnosti  silničního provozu a ochranné
      helmy.
      Školu bude navštěvovat rehabilitační pracovník - prevence pro
      zdravé držení těla atd. V rámci projektu je na škole realizován kroužek s názvem:
     Florbal - zdravě a v pohybu.
     V rámci projektu budou v březnu a květnu realizovány projektové dny  se
     zaměřením na bezpečnost silničního provozu a na poskytování první pomoci.
3) eTwinningový projekt  Písnička nezná hranice.
     Děti spolupracují se školou v Piešťanech na Slovensku.
     Každý měsíc se naučí písničku na dané téma, nakreslí k ní obrázky
    a pošlou noty na Slovensko. Děti ze Slovenska nám pošlou svoji
    písničku na dané téma, kterou se naučíme ve slovenštině.
    Už se moc těšíme, jak se naší školou budou rozléhat
    pěkné české a slovenské písničky.
4) Zapojili jsme se do celorepublikového projektu
     Fíha -  dýha, který vznikl na podporu tvoření
     z přírodních materiálů. Do školy dostaneme krabici
    vzorků nejrůznějších druhů dýhy a pustíme se s dětmi
    do práce.
 

V průběhu školního roku  budeme pracovat na celoročním projektu s názvem
Pomáháme druhým.
Zůstávají tyto projekty z předchozích let:
Školní mléko
Ovoce do škol
Čtení pomáhá
Celé Česko čte dětem
Bližší infoemace k jednotlivým projektům naleznete v loňském školním roce.
Projekty v rámci eTwinningu
V letošním školním roce se znovu zapojíme do eTwinningových
projektů. Prvním z nich je projekt Let´s put our hands together
– Pojďme dát své ruce dohromady. V rámci tohoto projektu se
budeme seznamovat s vlajkami evropských států a budeme je
různými způsoby výtvarně zpracovávat.
Druhým projektem bude Your country, my country – Tvoje země,
moje země, v rámci kterého budou děti vytvářet plakáty o své zemi.
Další projekt bude o podzimu. Děti budou tvořit různé výtvory
z podzimního listí.Školní rok 2013/2014

V průběhu školního roku  budeme pracovat na celoročním projektu s názvem
Sousedé, který je zaměřen na kamarádství, vztahy, chování k druhým a taky na
poznávání lidí v obci a okolí. Sousedé - v lavici, ve třídě, třídy mezi sebou,
sousedé v ulici, sousední vesnice a nakonec sousední státy.

Projekt Mandala dětem

Co je mandala? Slovo pocházející ze staroindického
obřadního jazyka sanskrtu, znamená kruh,
oblouk, magický oblouk. Je to nadkulturní symbol
jednoty a celistvosti. Mandaly obklopují člověka
od nepaměti. Vyskytují se ve všech dobách, ve všech
kulturách a ve všech zeměpisných šířkách. Nejedná se
tedy o nic nového pod sluncem – vždyť i slunce, hvězdy,
Země… to vše je mandala.
Naše škola se zapojila do soutěžního výtvarného projektu
Mandala dětem.Děti vytvoří mandaly a jejich prodejem
 podpoří děti z dětských domovů.
  Jak bude projekt probíhat?
Děti vytvoří různými výtvarnými technikami mandaly.
Od 30. 9. do 30. 11 nahrají svá díla do galerie
1.12. – 30. 1. bude probíhat online hlasování širokou 
veřejností - budeme potřebovat i Vaši podporu
50 mandal s největším počtem hlasů se zúčastní putovní
prodejní výstavy, jejíž výtěžek podpoří Občanské
sdružení Janus, jenž se věnuje dětem, mládeži a
mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají
v náhradní péči.

 


Od září letošního roku se naše škola opět zapojila
 do projektů  Školní mléko  a Ovoce do škol.
Základním cílem projektů je přispět
k trvalému zvýšení spotřeby mléka,
 mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, vytvořit
správné stravovací návyky ve výživě dětí
a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
 Děti dostanou  výrobky  dotované EU. Na mléčné
výrobky je nutno připlatit.
 
Školní mléko
Slazené mléko v krabičce v různých příchutích
 dostane žák 2x týdně o velké přestávce.
Cena  za kus je 5 Kč. Jednou týdně je možné
také objednat smetanový krém Bobík  - 5 Kč nebo
Jovonku – 6 Kč.
Přihlášky budou rozdány každému dítěti
na začátku školního roku.
 
Ovoce do škol
Ovoce, zeleninu, ovocný nápoj nebo zeleninový
salát dostane zdarma každý žák jednou týdně
o velké přestávce na svačinu. Který den bude
ještě upřesněno na přihlášce.
Přihlášky dostane každé dítě na začátku
školního roku.

 
Pokračujeme v projektech Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem a eTwinning.
I nadále spolupracujeme se sdružením Tereza, pokračujeme
v dlouhodobém mezinárodním programu Les ve škole.

Nově jsme se Zapojili jsme se do projektu OPVK „ Environmentální 
vzdělávací  programy  Rezekvítku pro jihomoravské školy“

Sada programů „ Lesní balíček“ se věnuje problematice
lesního ekosystému.  Jeho obsah se skládá ze tří aktivit:
Interiérový výukový program – 2 vyučovací hodiny
Terénní výukový program – Lesobádání – 3-4 hodiny
Terénní výukový program – výsadba stromků – 3-4 hodiny
Realizace proběhne v období únor - březen 2014.

Projekt Čtení pomáhá

podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti.
Děti se do projektu přihlásí na internetové adrese www.ctenipomaha.cz. Když přečtou některou knihu uvedenou na stránkách projektu a prokáží znalost obsahu knihy vyplněním krátkého kontrolního testu, získají kredit 50 Kč. Peníze si však nenechávají pro sebe, ale věnují  je na některou z nabízených charit.
A na co se dá přispět? Třeba na výcvik pejska, který pomáhá postiženému člověku ,
nebo na  operaci, která vrátí zrak africkému dítěti. Tak i děti mohou pomoci potřebným.

 
Projekt Celé Česko čte dětem

ZŠ Křepice je už několikátým rokem v řadě zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Tento projekt probíhá v České republice od roku 2006. Jeho cílem je podporovat čtenářskou gramotnost a radost ze čtení u českých dětí za pomoci hlasitého předčítání rodiči, babičkami nebo pedagogy. Třídní učitelky každý den předčítají dětem z knížky vybrané úměrně k jejich věku. Často se jedná o knihu, která je uvedena v seznamu dalšího projektu, který podporujeme - Čtení pomáhá.
Více informací o projektu lze nalézt na www.celeceskoctedetem.cz

Projekty v rámci eTwinningu 
 
eTwinning je platforma, přes kterou se učitelé z evropských zemí mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů, sdílení. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT).
Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 25 jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 170 000 individuálních členů. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce.
 V rámci spolupráce děti  komunikují v českém a v anglickém jazyce, představují sebe i svoji školu a vesnici, kreslí si obrázkové hádanky, tvoří křížovky, prezentace, vymýšlí slovní úlohy, učí se fotografovat, fotky ukládat, upravovat a vkládat do prezentací, píší si různé informace, posílají si videa z různých aktivit, zdokonalují se v anglickém jazyce, učí se pracovat s interaktivní technikou.

Projekty v rámci eTwinningu ve školním roce 2013/2014
 
Naše škola se zapojila do eTwinningového projektu Global Christmas wishes.
Společně s 25 školami z různých států Evropy budeme vytvářet prezentace o Vánocích,
ze kterých se děti dozví, jak se slaví Vánoce v jiných zemích.
Každá škola vyrobí vánoční přáníčka, napíše přání v anglickém i ve svém rodném jazyce
a tato si potom vzájemně pošleme.

Na schválení čeká i náš další projekt, na kterém budeme pracovat v rámci kroužku Všeuměl
po celý školní rok.Projekt se jmenuje Barvy kolem nás – Colours around us.
Každý měsíc se budeme věnovat jedné barvě a budeme ji hledat všude kolem nás –
u zvířat, ve věcech, na ovoci i zelenině, budeme v dané barvě připravovat jídla,
Budeme se do ní oblékat.

Prvňáci se zapojili do eTwinningového projektu s názvem The story from the colours box.
Jde o to, že každý měsíc budou malovat obrázky na dané téma, udělají se z nich prezentace
a budou se porovnávat s ostatními. Kreslení je chápáno jako hra a i prostředek ke komunikaci
mezi dospělým a dítětem. Do projektu jsou zapojeny rumunské, anglické, polské,
turecké a řecké děti.


V předvánoční době jsme se zapojili do projektu Dobrý skutek
do tašky. Tento projekt probíhal i na Slovensku. Vyrobili jsme
dárkové taštičky, které jsme prodávali na vánočním jarmarku
v Nikolčicích, Křepicích a tašky si lidé mohli zakoupit i v kostele
během vánočních svátků. Vybrali jsme 3918 Kč a za ně jsme
zakoupili kompletní povlečení na 6 postelí do Domu léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.Naše škola během dvou let spolupracovala na čtyřech
mezinárodních projektech.

 Školní rok 2011/2012

   1. třída - projekt Můj mazlíček – spolupráce se školou ze Slovenska
   5. třída - projekt Řemesla v naší obci – spolupráce se školou ze Slovenska. Tento
                    projekt získal certifikát kvality udílený  vybraným projektům dvakrát za rok.

 

Školní rok 2012/2013

   3.třída - projekt Místo kde žijeme – spolupráce se školou ze Slovenska

Naši třeťáci se ve školním roce 2012/2013 zapojili do evropského e-twinningového projektu „Místo, kde žijeme“. Spolupracovali se dvěma slovenskými školami (ZŠ Lučenec a ZŠ Košice). Cílem bylo blíže poznat rodnou vesnici a její okolí a poté vše prezentovat zajímavým způsobem, především prostřednictvím moderních technologií.  Zároveň poznali i jiná místa v Evropě, v jejich případě se jednalo o Slovenskou republiku. Všichni zúčastnění se vzájemně od sebe učili, poznali nové kamarády a měli radost z objevování podobností a rozdílů obou zemí. Projekt byl velmi pozitivní zkušeností a obrovským přínosem pro každého.
 Např. Děti v ZŠ Lučenec se učily poznávat byliny rostoucí v okolí Křepic a seznamovaly se i s jejich českým názvoslovím. Celou výuku natočily na video, které můžete shlédnout.
http://kde-zijeme.webnode.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=bAhrKuZBKP4 


Kroužek eTwinning – projekt Jíme rádi, ale jíme zdravě? – spolupráce se školami
                                              ze Španělska, Řecka a Itálie
  

 
  
 

 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení