Poradenské služby

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace
_______________________________________________________________________________________________________

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB
Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a jednotliví třídní učitelé. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy.
Výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Procházková
konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod. (po předchozí dohodě)                       
mail: prochazkova@zskrepice.cz                                                                                                        tel.: 519 417 925
Školní metodik prevence: Mgr. Simona Klimešová
konzultační hodiny: úterý od 13:00 do 14:00 hod. (po předchozí dohodě)                             
mail: klimesova@zskrepice.cz                                                                                                             tel.: 519 417 925
Ředitelka školy: Mgr. Hana Svobodová
mail: reditel@zskrepice.cz                                                                                                                   tel.: 601 360 517
Ostatní pedagogičtí pracovníci školy si konzultace domlouvají prostřednictvím školních e-mailů nebo telefonicky:
Mgr. Lenka Horáková : horakova@zskrepice.cz                  tel.: 519 417 925
Mgr. Michaela Rabovská: rabovska@zskrepice.cz              tel.: 519 417 925
 
Činnost školního poradenského pracoviště
Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Ředitelka školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.       
 
Přehled poradenských služeb školního poradenského pracoviště
Poradenské činnosti poskytované výchovným poradcem
Mgr. Soňa Procházková
Vykonává všechny práce spojené s funkcí výchovného poradce / výchovné a výukové obtíže, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zápis do 1.tříd, spolupráce s PPP a dalšími institucemi zabývající se danou problematikou/  pro všechny žáky školy:

Poradenské činnosti poskytované metodikem prevence
Mgr. Simona Klimešová
Metodické a koordinační činnosti Informační činnosti Poradenské činnosti Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách
Asistent pedagoga Třídní učitel

 
Způsob spolupráce a komunikace poradenských pracovníků se sborem a vedením školy
Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují zejména v oblasti prevence rizikového chování, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s vedením, třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.
 Pro způsob komunikace s vedením školy nebo pedagogickým sborem využívají podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod.
 
V Křepicích 30. 9. 2021                                                         Mgr. Simona Klimešová
                                                                                
              
 
 

Dokumenty
Dokumenty ke stažení