Poradenské služby

Školní poradenské služby
Poradenské služby od 1. 9. 2016 zajišťuje v naší škole
„Školní poradenské pracoviště“.
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační
služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům při
zvládání a řešení výchovných, výukových a vztahových potíží.

Hlavní cíle „Školního poradenského pracoviště“:
- iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy
  (rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole)
- prevence sociálně-patologických jevů (agresivita, šikana, závislosti atd.)
- zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto žáků
- včasné odhalování problémových projevů chování ve škole
- omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
- posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
- prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními, organizacemi
  poskytujícími sociální služby a dalšími odborníky péče o děti (pediatři, dětští
  psychiatři nebo kliničtí psychologové,…). V případě potřeby poskytují
  součinnost policii nebo orgánům sociálně právní ochrany dětí.

  Jeho činnost zajišťují:
výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Procházková
  email: prochazkova@zskrepice.cz

školní metodička prevence: Mgr. Simona Klimešová
  e-mail: klimesova@zskrepice.cz

ředitelka školy: Mgr. Hana Svobodová
  e-mail: reditel@zskrepice.cz
 

  Konzultační hodiny: 
  - výchovná poradkyně: pondělí od 13:00 - 14:00 hod
  - metodička prevence: úterý od 13:00 - 14:00 hod.
    nebo po telefonické domluvě!

Dokumenty
Dokumenty ke stažení