Poradenské služby

Školní poradenské služby
Poradenské služby od 1. 9. 2016 zajišťuje v naší škole
„Školní poradenské pracoviště“.
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační
služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům při
zvládání a řešení výchovných, výukových a vztahových potíží.

Hlavní cíle „Školního poradenského pracoviště“:
- iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy
  (rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole)
- prevence sociálně-patologických jevů (agresivita, šikana, závislosti atd.)
- zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto žáků
- včasné odhalování problémových projevů chování ve škole
- omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
- posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
- prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními, organizacemi
  poskytujícími sociální služby a dalšími odborníky péče o děti (pediatři, dětští
  psychiatři nebo kliničtí psychologové,…). V případě potřeby poskytují
  součinnost policii nebo orgánům sociálně právní ochrany dětí.

  Jeho činnost zajišťují:
výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Procházková
  email: prochazkova@zskrepice.cz

školní metodička prevence: Mgr. Michaela Rabovská
  e-mail: rabovska@zskrepice.cz

ředitelka školy: Mgr. Marcela Fialová
  e-mail: reditel@zskrepice.cz

  Individuální konzultace kdykoli po předchozí domluvě - tel. 519 417 925.

Dokumenty
Dokumenty ke stažení