O nás

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů.

Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost.
Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do  mnoha celostátních a mezinárodních projektů:

ZŠ Křepice je otevřená škola pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost.

Naším cílem je nejen žáky kvalitně vzdělávat, ale i vychovávat k vzájemné úctě a toleranci.
 

Škola se zaměřuje na:    
Podporu zdravého životního stylu zabezpečujeme
v rámci výuky
hodiny Tv, tělovýchovné chvilky, nabídka lyžařského a plaveckého výcviku, realizace projektů Zdravé zuby, Den bez úrazu...,
výukové programy s odborníky – Hasík, Prevence kouření, Dopravní výchova…
podpora rozvoje osobnosti napříč předměty
Zapojením do projektu Ovoce do škol a Mléko dětem                                                                                       
Pestrou nabídkou  mimoškolních činností
Podporou sportovních soutěží
Informační letáky a besedy pro rodiče
 
Anglický jazyk vyučujeme hravou formou již od 1. ročníku.
Výuka informatiky je integrována do předmětu ČJ ve 2. ročníku, aby měli žáci možnost pod vedením učitelek získané vědomosti procvičovat a ve vyšších ročnících rozšiřovat. Rozvoji informační gramotnosti také napomáhají aktivity se skupinou e-Twinning.
Rozvoj  zájmu a talentu zajišťujeme individuálním přístupem ve vyučování, přípravou dětí na různé soutěže a pestrou nabídkou kroužků a různých mimoškolních aktivit.

Škola dále nabízí: 
Přípravu žáků k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium
Dílny pro veřejnost
Zájezdy pro rodiče s dětmi a veřejnost
Volný přístup rodičů do vyučování po přechozí domluvě


 

 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení